Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
1.De besloten vennootschap FotoFlits B.V., gevestigd te Wormerveer, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer 52098265.
2.De besloten vennootschap FotoFlits Techniek B.V., gevestigd te Wormerveer, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer 52097587; Beide vennootschappen hierna: FotoFlits 
3.Bezoekadres van FotoFlits: Soldaatweg 42-44,1521 RL Wormerveer Telefoonnummer: 075-6841742 Website: www.FotoFlits.com

Artikel 2 Algemeen 
2.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FotoFlits en een Wederpartij waarop FotoFlits deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2.2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FotoFlits, voor de uitvoering waarvan door FotoFlits derden dienen te worden betrokken.
2.3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van FotoFlits en zijn directie. 
2.4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FotoFlits en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
2.6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
2.7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. 
2.8.Indien FotoFlits niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FotoFlits in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes 
3.1.Alle offertes en aanbiedingen van FotoFlits zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
3.2.Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als FotoFlits gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FotoFlits niet. 
3.3.FotoFlits kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3.4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FotoFlits daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FotoFlits anders aangeeft.

Artikel 4 Bestellingen 
4.1.Naast aankopen door middel van een bezoek aan de showroom van FotoFlits en/of aan één van haar dealers, kunnen bestellingen onder meer geschieden via de webwinkel van FotoFlits: www.FotoFlits.com. 
4.2.Nadat de wederpartij de bestelling per gewone post, e-mail, telefonisch of via de webwinkel heeft ingevoerd, wordt er door FotoFlits - per e-mail - een bevestiging aan de wederpartij toegezonden. Een bestelling is, nadat de bevestiging daarvan door FotoFlits is verzonden, bindend voor de wederpartij. 
4.3.Alleen volledig (ingevulde) bestellingen worden door FotoFlits verwerkt. FotoFlits behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
4.4.Aanbiedingen en acties zijn alleen geldig binnen de periode die staat aangegeven bij de actie, of wanneer de actie op de website van FotoFlits besproken staat. Indien deze niet meer afgebeeld staat, is de actie automatisch komen te vervallen en kan hierop door de wederpartij geen aanspraak meer op worden gemaakt. Afwijkingen op de acties zijn alleen bindend als deze door FotoFlits schriftelijk zijn aangegeven. 
4.5.Een offerte van meerdere producten verplicht FotoFlits niet tot levering van een deel van de in de offerte besproken producten en diensten tegen de opgegeven prijs. 

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst 
5.1De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door FotoFlits gestelde voorwaarden. 
5.2.Indien de wederpartij het aanbod (langs elektronische weg of anderszins) heeft aanvaard, bevestigd FotoFlits onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de (consument)wederpartij de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Prijzen 
6.1.De door FotoFlits op de website, of op andere uitingen (brochures e.d.) getoonde prijzen zijn exclusief BTW. (De BTW wordt er door het programma op de website automatisch bij berekend.) Alleen Buitenlandse Bedrijven die bij FotoFlits artikelen bestellen, kunnen na opgave van BTW /Vat nummer hun bestelling geleverd krijgen zonder BTW.(betreft de z.g. I.C. Leveringen tussen de EU lidstaten).
6.2.Extra (gemaakte) kosten, zoals montagekosten, de verwijderingsbijdrage en verzendkosten zijn niet in de in artikel 6.1. genoemde prijzen opgenomen.
6.3.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. 
6.4.In afwijking van het vorige lid kan FotoFlits producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar FotoFlits geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
6.5.Indien er na de totstandkoming van een overeenkomst met de wederpartij een prijsverhoging van het bestelde product plaatsvindt, heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs. 
6.6.Indien er binnen zeven werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsverlaging van het bestelde product plaatsvindt, zal dit na schriftelijk verzoek van de (consument)wederpartij aan FotoFlits worden verrekend. 
6.7.Het in artikel 
6.6 bepaalde geldt niet op speciale acties, kortingen, (magazijn)opruimingen, aanbiedingen, e.d.

Artikel 7 Levering 
7.1.FotoFlits zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
7.2.Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan FotoFlits kenbaar heeft gemaakt. 
7.3.Tenzij anders is afgesproken worden alle aangekochte producten bezorgd via een FotoFlits te bepalen bezorgdienst (koeriersdienst). Deze zal de producten alleen afleveren en zal in algemene zin niet in staat zijn deze aan te sluiten, te monteren, of op te stellen. De verpakkingsmaterialen dienen door de wederpartij zelf te worden verwijderd. 
7.4.Tenzij anders is overeengekomen, zullen de leveringen gedaan worden binnen drie (3) werkdagen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen na ontvangst door FotoFlits van de volledige betaling, inclusief de verzendkosten, door de wederpartij. 
7.5.De wederpartij is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment dat deze door of namens FotoFlits wordt aangeboden. Indien de bezorging is overeengekomen en de wederpartij niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of niet voldoende informatie heeft gegeven over het afleveren, dan zal FotoFlits het product opnieuw aanbieden. In dat geval zullen de extra verzendkosten voor rekening van de wederpartij komen. Eerst na ontvangst van volledige betaling van deze extra verzendkosten door de wederpartij zal FotoFlits gehouden zijn het product opnieuw aan te bieden. 
7.6.Indien een bestelling, die uit meerdere producten bestaat, niet in één keer kan worden afgeleverd, wordt in overleg met de wederpartij een nieuwe bezorgdatum afgesproken, waarbij de bestelling compleet wordt afgeleverd, of het beschikbare, bestelde product wordt geleverd en het niet direct leverbare product wordt van de overeenkomst tijdelijk verwijderd (de eventuele korting, op het niet te leveren product komt te vervallen). FotoFlits treedt hierover altijd vooraf in overleg met de wederpartij. 
7.7.De wederpartij heeft het recht het bestelde en geleverde product te weigeren indien deze beschadigd door of namens FotoFlits wordt aangeboden of niet in overeenstemming is met het overeengekomen product. 
7.8.De (consument)wederpartij dient de door hem geconstateerde gebreken aan het product binnen drie (3) werkdagen na levering schriftelijk aan FotoFlits te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient door de (consument)wederpartij binnen acht (8) werkdagen te worden gemeld

7.9.Opdrachtgever verleent toestemming aan FotoFlits om de naam van de opdrachtgever en/of dit project op te nemen in reclame-uitingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1. Indien FotoFlits aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
8.2.FotoFlits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FotoFlits is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
8.3.FotoFlits is nooit aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbare handelingen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de (consument)wederpartij zelf. 
8.4.FotoFlits is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FotoFlits aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FotoFlits toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
8.5.FotoFlits is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
8.6.Indien FotoFlits aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FotoFlits beperkt tot het aankoopbedrag van het product, althans tot dat gedeelte van het aankoopbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
8.7.In geval de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor de gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van FotoFlits beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopsom. 
8.8.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
8.9.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Herroepingsrecht bij levering van producten 
9.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
9.2.Tijdens deze termijn zal de consument wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal – indien aanwezig – de verzegeling van het product niet verbreken en het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – de artikelen wordt geretourneerd in onbeschadigde, niet beschreven en originele fabrieksverpakking zonder tape, plakband of (verzend)stickers
• De artikelen zijn compleet, niet gebruikt en onbeschadigd en verpakking aan FotoFlits retourneren, conform de door FotoFlits verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
9.3.De rechtstreekse kosten van de in artikel 9.2. genoemde retourzending komen voor rekening van de consument wederpartij. FotoFlits zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retour gezonden producten het door de consumentwederpartij betaalde bedrag vergoeden. Indien de originele verpakking van het product beschadigd is, is FotoFlits gehouden slechts 85% van het aankoopbedrag aan de (consument)wederpartij te betalen. 

9.4.Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;                                                                              
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


Artikel 11 Retournering en terugbetaling
11.1 U kunt een artikel retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, onbeschadigd en voldoende verpakt voor verzending worden ontvangen. De producten moet in verkoopbare staat en geschikt voor verkoop zijn. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon en retourmelding worden verzonden. Er worden herstel- en vervangingskosten berekend als de producten beschadigd zijn of ontbreken. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de vergoeding.
11.2.Retour nummer ontvangt u als u het product via uw account als retour heeft aangemeld op de website van FotoFlits.com
11.3.De verzendkosten worden mee teruggestort , indien de gehele bestelling in onbeschadigde en ongebruikte staat terugkomt. v.b. Heeft u een deel van de bestelling gehouden, dan ontvangt u niet de verzendkosten terug.
11.4.Als het artikel binnen 14 dagen geretourneerd is, in onbeschadigde en ongebruikte staat, zal het bedrag na ontvangst van uw retourbestelling worden overgemaakt op de rekening van de besteller. Vermeld dus duidelijk uw ordernummer in uw retour.
11.5.Retourzending geschiedt altijd op eigen kosten.

Artikel 10 Garantie 
10.1.De door FotoFlits te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. FotoFlits kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 
10.2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door FotoFlits verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
10.3.Op alle Elinchrom flits apparatuur zit, in afwijking van het bepaalde in artikel 10.2. een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar, tenzij anders is vermeld. Uitsluitend de originele aankoopfactuur en garantie certificaat is voor FotoFlits een bewijs met betrekking tot de garantie. In uitzondering op het bepaalde in de vorige zin is de garantie nadrukkelijk niet van toepassing op: a. het “glassware”, zoals: flitsbuizen, domes, instellampen en losse accessoires; b. door batterij gevoede IR zenders, IR ontvangers, synchroon –kabels; c. Elinchrom producten die niet via het officiële dealernetwerk, of buiten Nederland, zijn aangeschaft. 
10.4.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FotoFlits, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FotoFlits geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 
10.5.De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan FotoFlits te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan FotoFlits te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FotoFlits in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient FotoFlits in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
10.6.Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
10.7.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
10.8.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FotoFlits de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van FotoFlits, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan FotoFlits te retourneren en de eigendom daarover aan FotoFlits te verschaffen, tenzij FotoFlits anders aangeeft. 
10.9.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van FotoFlits daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij. 10.10.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 11 Betaling 
11.1.Voor zover door FotoFlits geen andere afspraken met de wederpartij zijn gemaakt, geschiedt betaling door middel van vooruitbetaling, I-Deal, betaling door middel van Creditcards of onder rembours. Voor een betaling onder rembours dient de betaling contant plaats te vinden. 
11.2.In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1. kan er in overleg door FotoFlits met de wederpartij worden overeengekomen dat de betaling kan plaatsvinden uiterlijk binnen acht dagen na levering van het product. 
11.3.De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FotoFlits te melden. 
11.4.Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de (consument)wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
11.5.FotoFlits heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
11.6.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
11.7.Indien de (consument)wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de (consument)wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien FotoFlits echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de (consument)wederpartij worden verhaald. De (consument)wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12 Huur 
12.1.Een huurovereenkomst komt tot stand door acceptatie door FotoFlits van een ingevuld en door huurder ondertekend formulier. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in het formulier vermelde apparaten. 
12.2.De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. 
12.3.De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. 
12.4.De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. FotoFlits draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat. 
12.5.Huurder is verplicht het gehuurde apparaat uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. 
12.6.Indien het gehuurde apparaat niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is FotoFlits gerechtigd het gehuurde apparaat onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde apparaat weer in het bezit is van FotoFlits. 
12.7.Indien huurder het gehuurde apparaat niet tijdig heeft ingeleverd, is FotoFlits gerechtigd voor elke dag, of een gedeelte daarvan dat het apparaat te laat wordt ingeleverd de daghuurprijs in rekening te brengen. 
12.8.Indien de huurovereenkomst door huurder tot 24 uur voor aanvang van de overeengekomen huurperiode annuleert, worden er voor deze annulering geen kosten door FotoFlits bij de huurder in rekening gebracht. In geval van annulering gedurende de 24 uur voor de aanvang van de huurperiode, dan kan door FotoFlits een bedrag, gelijk aan de overeengekomen huursom voor één dag, in rekening worden gebracht. 
12.9.Huurder is verplicht bij aanvang van de huurperiode een nader overeen te komen waarborgsom te betalen, alsmede de verschuldigde huur over de overeengekomen huurperiode. 
12.10.De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het gehuurde apparaat is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van FotoFlits. In geval van schade van FotoFlits wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. 
12.11.Huurder dient zorgvuldig met het gehuurde apparaat om te gaan, zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het gehuurde apparaat overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. 
12.12.Huurder is gehouden het gehuurde apparaat in onbeschadigde en oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. 
12.13.In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het gehuurde apparaat toegebracht of vermissing van het gehuurde apparaat is huurder verplicht: - hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; - de instructies van FotoFlits op te volgen; - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan FotoFlits of aan diens verzekeraar te verstrekken; - het gehuurde apparaat niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; - FotoFlits en door FotoFlits aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden. 
12.14.Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: - melding te doen bij de politie ter plaatse; - zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan FotoFlits over te leggen; - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

Artikel 13 Overmacht 
13.1.FotoFlits is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
13.2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FotoFlits geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FotoFlits niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. FotoFlits heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FotoFlits zijn verbintenis had moeten nakomen. 
13.3.FotoFlits kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
13.4.Indien FotoFlits ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FotoFlits gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 
14.1.Alle door FotoFlits in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van FotoFlits totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met FotoFlits gesloten overeenkomst(en) deugdelijk en volledig is nagekomen. 
14.2.Door FotoFlits geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
14.3.De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FotoFlits veilig te stellen. 
14.4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om FotoFlits daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
14.5.Voor het geval FotoFlits zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FotoFlits en door FotoFlits aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FotoFlits zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 
15.1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FotoFlits partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
15.2.Enig geschil tussen partijen terzake de door hen gesloten overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52098265.
16.2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FotoFlits. 
16.3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Artikel 17 Privacy 
17.1FotoFlits hecht veel belang aan de bescherming van de wederpartij en de veiligheid van de betreffende persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. 
17.2.Indien de (consument)wederpartij FotoFlits een email zendt, zullen de persoonsgegevens slechts worden gebruik om op de vragen of opmerkingen te reageren 
17.3.Op eerste verzoek zal FotoFlits inzage geven aan de (consument) wederpartij in persoonsgegevens en deze verbeteren, aanvullen of verwijderen. 
17.4.Bij bestellingen via onze webshop wordt u automatisch ingeschreven in ons mailbestand. U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kunt u zich uitschrijven per mail.

Artikel 18 Copyright
Op alle foto's, gepubliceerd op de website, brochures en/of andere uitingen, rust copyright ten behoeven van FotoFlits. Uitsluitend na schriftelijk verkregen toestemming van FotoFlits mogen de foto's door de wederpartij worden gebruikt. Deze algemene voorwaarden: - zijn te vinden op de website www.FotoFlits.com - zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel - zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Cadeaubonvoorwaarden In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door FotoFlits b.v. ("FotoFlits.com") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een FotoFlits cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door FotoFlits uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeau kaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door FotoFlits en door FotoFlits aangewezen derde partijen. 
2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekst code zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan FotoFlits te worden verstrekt. FotoFlits behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door FotoFlits.com of een door FotoFlits.com aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u vervolgens bij "cadeaubon" de exacte code in. 
4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
5. Cadeaubonnen uitgegeven door FotoFlits.com en/of door FotoFlits.com aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.FotoFlits.com.
6. De Cadeaubon is niet in te wisselen voor de FotoFlits.com fotoservice.
7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. 
9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, coupon, iDEAL of Maestro. 
10. In geval FotoFlits.com op basis van artikel 7.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in uw account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo. 
11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 
15. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 coupon en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen. 
16. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. FotoFlits.com zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van FotoFlits kortingsbonnen 
1. De kortingsbon kan alleen online bij FotoFlits worden gebruikt. 
2. De kortingsbon kan slechts eenmaal worden gebruikt en kan niet gebruikt worden in combinatie met andere kortings- of kredietbonnen. 
3. Cadeaubonnen kunnen wel gebruikt worden in combinatie met deze kortingsbon.
4. De kortingsbon kan niet worden gebruikt tijdens een specifieke promotionele actie. 
5. Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aanschaf van cadeaubonnen (met andere woorden: een cadeaubon kan niet worden gekocht met een kortingsbon).
6. Het is mogelijk dat een minimumbedrag moet worden besteed om deze kortingsbon te kunnen verzilveren.
7. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de bon om het volledige bedrag te gebruiken voordat de kortingsbon vervalt.
8. De vervaldatum is op elke kortingsbon vermeld en ongebruikte kortingsbonnen zijn ongeldig na deze datum. Een ongebruikt bedrag kan niet gerestitueerd worden als de geldigheidsdatum van de kortingsbon vervallen is. 
9. FotoFlits aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte kortingsbonnen. Desalniettemin kun je te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice als je assistentie nodig hebt.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »